loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 8 kwietnia 2013 roku Rada oceniła wnioski z wiosennego naboru 2013 roku.

Informujemy, że od 11 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków na realizację LSR. Poniżej treść ogłoszenia

Rada na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 dokonała wyboru projektów, które zostały złożone w ostatnim naborze (23.04 - 7.05)

W 2012 roku nabór dotyczył następujących dzialań: Odnowy i rozwoju wsi, Malych projektow, Róznicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku RADA LGD - "Z Nami Warto" dokonała oceny złożonych wniosków i wstępnie rozdzieliła prawie 1 mln złotych

Początek strony