loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Jak przystąpić do stowarzyszenia

Przystąpienie do stowarzyszenia jest niezwykle proste i odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszym jest złożenie poprawnie wypełnionej Deklaracji członkowskiej w Biurze LGD. Osoby prawne  składają dokument podpisany   zgodnie ze procedurą obowiązującą w danym podmiocie.

W drugim etapie Zarząd rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę. W przypadku odmowy wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Proces nabycia członkostwa jest opisany w Statucie stowarzyszenia.

Członek stowarzyszenia jest obowiązany wnieść coroczną składkę członkowska w wysokości:

-           osoby fizyczne i przedsiębiorcy - 10 zł;

-           powiat wrzesiński – 2000 zł;

-           gminy będące członkiem LGD „Z Nami Warto” – 1 zł za mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w roku poprzednim.

-           stowarzyszenia – nie płacą składki członkowskiej

Początek strony