loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2022 r. powołano Zespół Roboczy  w składzie Zarząd LGD, pracownicy Biura LGD + Wiesława Konieczka, Stanisław Filipiak, Anna Kubisiak (pracownik UG w Miłosławiu) + Anna Mizgajska + Gabriela Kosmala + Monika Buhwald do opracowania lokalnej strategii rozwoju. Zakłada się możliwość rozszerzenia składu Zespołu Roboczego.

 1. W skład będą wchodzić przedstawiciele mieszkańców z każdego sektora, pracownicy biura
  i członkowie Zarządu LGD oraz zewnętrzni eksperci
 2. Celem zespołu będzie przygotowanie diagnozy, opracowane kluczowych założeń nowej strategii.

Działania Zespołu Roboczego:

Najważniejszym celem działania Zespołu jest opracowanie strategii zgodnie z założeniami partycypacji społeczności w planowaniu i realizowaniu rozwoju lokalnego. Zakłada on udział mieszkańców i lokalnych liderów w wypracowaniu kluczowych rozwiązań na poziomie diagnozy, ale również wykorzystania zdobytych informacji w procesie wdrażania LSR.

Wszystkie działania opierać się będą na założeniach partycypacji interesariuszy
we wspólnym działaniu. Z uwagi na rozbudowany, ale jednocześnie nieustrukturalizowany charakter narzędzi stosowanych w metodzie uwzględnione zostały podejścia metodologii badań społecznych oraz badań refleksyjnych.

W procesie tworzenia nowej strategii wykorzystane zostaną poniższe metody i techniki badawcze
i partycypacyjne:

 1. Badanie źródeł zastanych (descresearch) dostępnych w danych publicznych oraz generowanych na bieżąco w LGD. Dotyczy to również dokumentów strategicznych na poziomie gminy oraz innych dokumentów i przepisów. Szczególnie istotnym będzie uwzględnienie wyników badań
  i rekomendacji ewaluacji końcowej prowadzonej w LGD w tym samym czasie co diagnoza.
 2. Badania ankietowe w tym badania techniką CAWI (środek komunikacji elektronicznej). Badaniem objętych zostanie kilka grup określonych we wstępnym etapie konceptualizacji. Pierwszym, podstawowym badaniem ankietowym będzie badanie na otwartych spotkaniach konsultacyjnych w każdej gminie. Ta sama ankieta będzie udostępniona w wersji elektronicznej
  na stronie i FB LGD ZNW. Kolejne badania ankietowe dotyczyć będą grup zdefiniowanych według potrzeb wynikających z procesu badawczego (niemniej z pewnością będą to przedsiębiorcy oraz ludzie młodzi do 25 roku życia). Ankiety mogą być również kierowane do przedstawicieli życia kulturalnego lub obszaru edukacji. Wszystkie ankiety będą w wersji papierowej
  i elektronicznej.
 3. Otwarte spotkania konsultacyjne prowadzone będą w każdej gminie i będą poświęcone
  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, ze szczególnym uwzględnieniem wielofunduszowości realizowanej w Wielkopolsce, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Zasadniczym wskaźnikiem skuteczności tych spotkań nie będzie liczba uczestników, ale jakość uzyskanych informacji.
 1. Warsztaty eksperckie z elementami metody Design Thinking prowadzone wśród grup tematycznych. Wszystkie pozyskane informacje i wiedza uzyskana powyższymi metodami musi być sparametryzowana. Tworzenie nowej strategii wymagać będzie od ekspertów (w dużej mierze członków Zespołu Roboczego) uczestnictwa w procedurze prototypowania rozwiązań. To właśnie ten etap metody Design Thinking będzie kluczowy dla prawidłowego i rzetelnego odwzorowania potrzeb i zapewnienia rozwiązań do ich zaspokajania.

 2. Biuro LGD we Wrześni będzie pełniło funkcję punktu informacyjno- konsultacyjnego, gdzie zainteresowane osoby będą mogły na bieżąco uzyskać informację o pracach nad nowym LSR
  i wypełnić ankiety lub arkusz pomysłu oraz zgłosić swoje uwagi do LSR-u na etapie jego konsultacji.
 3. Arkusz pomysłu - osoby zainteresowane - mieszkańcy obszaru LGD ZNW będą mogli złożyć arkusz pomysłu, czyli informacje o konkretnym przedsięwzięciu, które powinno być zrealizowane na obszarze LGD, dotyczyć to będzie też wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Przy opracowywaniu obecnej strategii sprawdził się ten sposób pozyskiwania informacji, ponieważ dał konkretny katalog przedsięwzięć oczekiwanych przez mieszkańców, wobec tego postanowiono ponownie skorzystać z tej metody zbierania opinii mieszkańców. Arkusz pomysłu będzie
  też dostępny w wersji elektronicznej na stronie i profilu FB LGD ZNW.

Wszystkie pozyskane materiały, zarówno z badań ilościowych jak i jakościowych podlegać będą analizie i interpretacji w ramach Zespołu Roboczego. W pierwszym etapie określone zostaną zagadnienia omawiane na poszczególnych spotkaniach, ustalone będą zakresy tematyczne oraz ramy analizy SWOT. Wnioski z uzyskanych informacji wyciągane będą zgodnie z metodologią triangulacji, a same rekomendacje podlegać będą wtórnej analizie. Wszystkie efekty pracy będą konsultowane w lokalnym środowisku czy to w trakcie spotkać czy z wykorzystaniem strony
i profilu FB ZNW. Na każdym etapie powstawania strategii uwzględniany będzie głos mieszkańców, a poprzez trwałość Zespołu Roboczego ten wpływ rozciągać się będzie na całość opracowania strategii. Na ostateczny kształt strategii wpływ będą mieć dotychczasowe doświadczenia w realizacji poprzednich LSR, jakościowe i ilościowe dane zdobyte w procesie diagnozy i badań społecznych. Nie bez znaczenia jest też społeczny i ekonomiczny kontekst oraz dokumenty strategiczne innych instytucji. Niemniej największy wpływ na ostateczny kształt LSR będą mieć mieszkańcy, zarówno lokalni liderzy i aktywiści ale również milcząca większość.

W ramach wszystkich działań diagnostycznych i partycypacyjnych szczególne znaczenie
i nacisk kładziony będzie na omówienie zagadnień związanych z innowacyjnością ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji. Sama definicja innowacyjności zostanie poddana krytyce i w ramach wszystkich działań badawczych i partycypacyjnych oraz przy udziale ekspertów wypracowana zostanie autorska interpretacja innowacyjności. Będzie ona mieć odzwierciedlenie w kryteriach wyboru operacji. Spotkania, warsztaty oraz inne działania badawcze koncentrować się będą również na kwestiach ochrony klimatu i działaniach proekologicznych. Nie zabraknie również

elementów diagnozy dotyczącej zmian demograficznych i problemów starzenia się społeczeństwa. W tym zakresie nacisk położony będzie na podniesieniu społecznej i gospodarczej aktywności mieszkańców w wieku do 25 lat. Na koniec warto wspomnieć, że głównym celem działań partycypacyjnych jest nie tylko diagnoza i pozyskiwanie informacji ale przede wszystkim partnerstwo mieszkańców reprezentujących wszystkie sektory w realizacji LSR.

 Realizacja planu włączenia społeczności lokalnej

 Przygotowana LSR będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Początek strony