loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 17 maja 2012 roku RADA dokona oceny wniosków, które wpłynęły z naboru 23 kwiecień - 7 maj 2012 roku

Rada zbierze się o godzinie 16 i zgodnie z procedurą rozpocznie ocenianie wniosków.

Na początku sprawdzi  prawidłowość i termin zlożenia, następnie przystąpi do sprawdzenia zgodności wniosku z LSR. Wnioski zgodne z LSR podlegają ocenie punktowej i każdy z członków RADY oceny tej dokonuje indywidualnie. Po zsumowaniu ocen poszczególnych członków wylicza się średnią punktową ocenę wniosku. W ten sposób powstaje lista rankingowa od najwyżej do najniżej ocenionego wniosku. Po ocenie wniosków LGD publikuje listę na swojej stronie internetowej, oraz powiadamia wnioskodawców o wynikach oceny.

Wnioskodawca ma określony czas na odwołanie się od decyzji RADY. Po upływie tego czasu RADA wybiera wnioski z listy rankigowej do wysokości posiadanego limitu

Początek strony