loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie RADY Lokalnej Grupy Działania "Z Nami Warto", na którym oceniono wszystkie złożone wnioski i wstępnie rozdzielono prawie pół miliona złotych
Nabór dotyczył dwóch działań - Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rada pod przewodnictwem Pani Aleksandry Głowackiej po dokładnym zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami przystąpiła do szczegółowej oceny wniosków
Złożono 16 małych projektów na ogólną kwotę 296 030, 24 zł. Limit dostępnych środków wynosił 250 000 zł.
W limicie mieści się 14 projektów..
W tym naborze  - małych projektów - wszystkich zaskoczyła gmina Kołaczkowo. Z terenu tej gminy  wpłynęło aż 7 wniosków.
 
Na  -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw -  wpłynęły 4 wnioski na ogólną kwotę 260 000 zł.
Limit dostępnych środków  wynosił 200 000 zł.
W limicie mieszczą się 3 projekty.
Po stwierdzeniu zgodności z LSR i dokonaniu oceny punktowej utworzona została  lista rankingowa projektów.
Na koniec Rada podjęła 2 uchwały, do których załącznikami są listy wybranych projektów
 
Uwaga.
LGD tworzy w ramach posiadanego limitu środków listę rankingową i znalezienie się na pozycji poza limitem środków nie jest równoznaczne z nieprzyznaniem pomocy. Jednostka wdrażająca czyli Urząd Marszałkowski w Poznaniu ma - na otrzymanej od LGD - liście jakby rezerwowe wnioski, którym mogą być przyznane środki, jeśli w wyniku weryfikacji odrzuci lub zmniejszy kwoty we wnioskach wyżej kwalifikowanych. Występują też wycofania wniosków na własną prośbę.
 
Poniżej w załącznikach zestawienie z wynikami oceny projektów.
 
 
Początek strony