loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W konkursie "Przecudna choinka" najtrudniejszą pracę do wykonania mieli członkowie Komisji konkursowej. Z ponad 400 prac z różnych grup wiekowych musieli wytypować te, które ich fachowym zdaniem najbardziej spełniały kryteria ustalone przez organizatorów

 

W dniu 13 grudnia 2012 roku - w godzinach wieczornych - Komisja dokonała wyboru  najładniejszych ozdób choinkowych spośród 411 nadeslanych prac w ramach ogłoszonego przez naszą LGD  konkursu "Przecudna choinka" .035_na_stron_tyt Takiej ilości prac nikt się nie spodziewał.  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za niezwykła pomysłowość i olbrzymi wkład pracy włożony w stworzenie tych dzieł.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 16 grudnia 2012 roku o godz 16.00 w sali gimnastycznej Gimnazium w Kołaczkowie. Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z oceny prac oraz  zdjęcia najładniejszych ozdób choinkowych pojawią się w zakładce GALERIA

Pierwsze miejsca zdobyły następujące osoby:

w grupie wiekowej do 6 lat                           - Laura Skorupka

w grupie wiekowej  6 - 15 lat                        -  Julia Szternel

w grupie wiekowej  powyżej 15 lat               - Sylwia Filipiak

Poniżej w załączniku można pobrać protokół z oceny prac i listę nagrodzonych osób.

Protokol_z_oceny_zgloszonych_prac.pdf

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową. Konkurs trwa do 7 grudnia 2012 roku. Przewidziano atrakcyjne nagrody w różnych grupach wiekowychplakacik


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na ozdoby choinkowe

„Przecudna Choinka"

Organizator:

Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto"

Pl. Wł. Reymonta 1

62-306 Kołaczkowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.         W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się

z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji

i pomysłowości twórców. Warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło

naszych przodków, dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

2.         W Konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy gmin: Kołaczkowo, Pyzdry, Miłosław i Września (z wyjątkiem miasta Wrześni).

3.         Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdób choinkowych.

4.         Celem konkursu jest poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego

Narodzenia.

5.         Konkurs polega na wykonaniu:

ozdoby choinkowej - technika wykonania dowolna, forma dowolna - dopuszczalne

bombki, łańcuchy, figurki, itp. Można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru,

orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika oraz ziaren zbóż. Ozdoby

mogą być także wykonane na drutach czy szydełku. Jak wskazuje temat konkursu,

pracę musi dać się powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie

może być zbyt ciężka - choinkowe gałązki są delikatne i nie można na nich

wieszać ciężkich przedmiotów.

6.         Konkurs przeprowadzany jest w 3 kategoriach wiekowych:

-           dzieci w wieku do 6 lat;

-           dzieci i młodzież w wieku do 15 lat;

-           młodzież powyżej 15 lat i dorośli do 100.

Prace nagrodzone w innym konkursie o podobnej tematyce nie mogą brać udziału

w Konkursie.

8.         W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy LGD „Z Nami Warto" oraz ich rodziny.

II.        TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

1.         Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.

2.         Do Konkursu należy zgłaszać prace wykonane indywidualnie.

3.         Prace należy zgłaszać:

-          do Biura LGD „Z Nami Warto" Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo - z

dopiskiem Konkurs na ozdoby choinkowe „Przecudna Choinka".

4.         Podpisanie prac:

-          ozdoby choinkowe muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko autora;
  • wiek; (niniejszą informację podają tylko dzieci do 15 lat)

6.         Do ozdób choinkowych zgłaszanych do konkursu należy dołączyć Kartę Uczestnictwa.

Prace konkursowe nadesłane lub przekazane bez Karty Uczestnictwa nie będą brały udziału w konkursie.

7.         Zabezpieczenie prac - ozdoby choinkowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w sztywnych opakowaniach;

8.         Prace będą traktowane z należytą starannością, jednak Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie.

9.         Nadesłane prace nie będą zwracane.

10.       Terminy konkursu:

- nadsyłanie prac: do 7 grudnia 2012 r.

- rozstrzygnięcie konkursu: do 14 grudnia 2012 r.

- ogłoszenie wyników: do 17 grudnia 2011 r.

- uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca roku 2012. Szczegóły dot. w/w wydarzenia zostaną podane do publicznej wiadomości w miesiącu grudniu 2012 roku. Ponadto Uczestnicy Konkursu, którym przyznano nagrody główne lub wyróżnienia zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie/mailowo.

11.       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji nadesłanych prac lub ich części

składowych do celów promocji LGD „Z Nami Warto" z podpisem nazwiska autora.

III. NAGRODY

1.         Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Werdykt jury będzie ostateczny

i nie będzie mógł być kwestionowany.

2.         Organizator przewiduje przyznanie po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii

wiekowej. Będą to nagrody rzeczowe o wartości do 500 zł brutto każda. Ponadto

Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia 15 wyróżnień w dowolnej konfiguracji o wartości do 200 zł brutto każde.

3.         Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość, inwencję

twórczą autora oraz nawiązanie do tradycji wielkopolskiej.

4.         Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

5.         Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ozdób choinkowych, którymi zostanie

przystrojona choinka, podczas uroczystości wręczenia nagród.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.         W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

2.         Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.znamiwarto.pl

3.         Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego

Uczestnikami będą rozpatrywane na drodze polubownej.

4.         Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania

Konkursu.

5.         Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu trwania poszczególnych etapów

konkursu.

do pobrania :

Karta_zgloszeniowa.doc

Regulamin_konkursu_na_ozdoby_choinkowe.doc

plakat_konkursowy

Początek strony