loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W dniu 19.05.2021r. w Pałacu Reymonta odbyło się XXII Walne Zebranie Członków LGD „Z Nami Warto”.
Zarząd LGD, Uchwałą nr 80/XII/2021 WZC z dnia 19.05.2021r. uzyskał absolutorium za rok 2020.  
Poza tym przyjęto trzech nowych członków Rady reprezentujących sektor gospodarczy: p. Beatę Kaniewską, p. Zenona Krzysztonia i p. Michała Woźniaka.
Członkowie WZC podjęli kolejną Uchwałę o zmianie LSR, która ma na celu zwiększenie środków z EFRROW na rozwój obszarów objętych działaniem LGD „Z Nami Warto”. 

Początek strony