loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Samorządy gminne, na prośbę LGD, wskazały szkoły podstawowe, do których powinny trafić pakiety edukacyjne – pomoce dydaktyczne do nauki o klimacie. Przypomnę, że miały to być inne szkoły niż te, z których dzieci pojechały do Wrocławia na zajęcia edukacyjne. Pakiety edukacyjne otrzymały od LGD „Z Nami Warto” następujące samorządowe szkoły podstawowe w: Dobieszczyźnie, Kaczanowie, Kolniczkach, Nekli, Orzechowie, Pyzdrach i w Kołaczkowie.

Zakupione w ramach projektu współpracy pakiety edukacyjne składały się z: 1. Walizki Ekobadacza do obserwacji i analizy chemicznej wód oraz gleb. Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorymetrycznych na zawartość w wodzie: azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, oraz określenie: skali twardości wody, stopnia kwasowości – pH, a także zbadanie kwasowości pobranej próbki gleby. 2. Skrzynki z pomocami - Labolab moduł – Pogoda i klimat, który porządkuje wiedzę uczniów na temat pogody i pomiarów jej składników, pór roku oraz zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Uczniowie poznają przyrządy służące do pomiaru składników pogody, a nawet samodzielnie budują klasową stację meteorologiczną. Podczas pracy z modułem są prowadzone obserwacje składników pogody – dane są codziennie zbierane i analizowane, a następnie konfrontowane z rzeczywistymi danymi pogodowymi z okolicy. Uczniowie badają pogodę, analizując informacje o opadach i temperaturach w miastach na całym świecie i zestawiają je z analogicznymi danymi lokalnymi. Porównują ze sobą dostępne informacje, w celu wyszukania sezonowych wzorców pogodowych i wpływu położenia geograficznego na pogodę. Ponadto uczniowie poznają strefy klimatyczne, badając lokalizacje na całym świecie, a następnie opracowują broszurę podróżną, aby podzielić się swoimi odkryciami z resztą klasy. Poznają także niebezpieczne zjawiska pogodowe i dyskutują o tym, w jaki sposób mogą one wpłynąć na ludzi. Wypracowują rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ poznanych zjawisk i oceniają skuteczność swoich pomysłów. 3. Skrzynki z pomocami - Labolab moduł – Życie w ekosystemach, dzięki któremu uczniowie dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych organizmów w ekosystemie, ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność, schronienie i niezbędny do oddychania tlen. W pięciu seriach, zaproponowanych w module, działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elementy wpływają na różnorodność życia na Ziemi. Uczniowie poznają te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia poparte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwiązania. Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicznego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie. Każdy moduł jest zestawem klasowym i/lub szkolnym, co oznacza, że zawiera kompletny zestaw elementów potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach złożonych z wielu uczniów. Podsumowując, mamy nadzieję, że przekazane pomoce edukacyjne będą często wykorzystywane. Wiem, że podobają się uczniom i są chętnie używane na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Ufamy, że edukowanie m.in. dzieci pozwala nam mieć nadzieję, że rozpoczęty proces zmiany mentalności doprowadzi do powszechnych działań na rzecz spowolnienia zmiany klimatu.

Początek strony