loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Projekt współpracy pn.: „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD” jest projektem międzynarodowym , który realizować będą Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski: "Z Nami Warto", "Trakt Piastów" i"Wrota Wielkopolski",  a także trzy LGD-y z Finlandii i jeden z Rumunii. Celem projektu jest promowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk Partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

Zakres operacji:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
  3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości
  4. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR

W ramach projektu proponowane są wizyty studyjne w krajach LGD należących do partnerstwa (Finlandia, Polska, Rumunia) w celu rozwijania umiejętności wyboru lokalnych tradycyjnych wartości (m.in.: rękodzieło, taniec, historię) znajdowania innowacyjnych sposobów i metod ich wykorzystania. Projekt ma charakter innowacyjny na terenie objętym partnerstwem, ponieważ w nowy sposób angażuje grupę, do której rzadko adresowane są działania LGD: młodzież. Poprzez umiędzynarodowienie działań, w których poszczególne kraje prezentują swoje zasoby, młodzież wejdzie w rolę gospodarza i wspierana przez wykwalifikowaną kadrę, będzie analizować i promować z użyciem nowoczesnych technologii własny obszar. Dla LGD ważna jest również identyfikacja i promocja lokalnych zasobów kulturowych, dlatego zaplanowano zakupy i ekspozycję lokalnego rękodzieła. Chcemy poprzez projekt promować lokalną przedsiębiorczość i wzmacniać istniejące miejsca pracy. Zakłada się, że w wyniku projektu utworzone zostanie przynajmniej jedno miejsce pracy, ponieważ wzrośnie zainteresowanie lokalnymi wytwórcami, a po drugie młodzież może w wyniku tego projektu zasięgnąć inspiracji do własnej drogi zawodowej, związanej z poznanym dziedzictwem kulturowym.

Początek strony