loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


IMG 8221 www

W dniu 26 października 2017 roku na VIII posiedzeniu Rada LGD –„Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję w sprawie wybrania grantów, które realizują LSR i odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.1 Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach na obszarze LGD;

1.1.2 Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD;

1.2.1 Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD.

Załączniki wyszczególnione w protokole dostępne są w Biurze LGD ul. Dzieci Wrzesińskich 9; 62-300 Września.

Informujemy że, Grantobiorcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania, od oceny  i wyboru Rady. Odwołanie powinno być uzasadnione i skierowane do Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura LGD „Z Nami Warto” we Wrześni,  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o decyzji Rady . 

Wybór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020 

 

Rejestr złożonych wniosków grantowych

Lista grantów zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista grantów wybranych

Lista operacji niewybranych dla naboru nr  5/2017/G

Protokół z VIII Posiedzenia Rady

Wybór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  na lata 2014-2020

Ogłoszenie 5-2017/G Zagospodarowanie terenów zielonych  {Play}

 

Procedura - Granty 

Początek strony