loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


 

LGD - "Z Nami Warto" informuje o przypuszczalnych terminach i zasadach I naboru wniosków w 2009 roku

 

 

 

W dniu 20 sierpnia 2009 roku złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o ogłoszenie naboru wniosków na działania zaplanowane w LSR. Oto treść tego pisma:

Wniosek

Na podstawie § 6 ust 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. Nr 138 poz. 868 z 2008 r., zm. Dz.U. 71 poz. 613 z 2009)

Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto" prosi o podanie do publicznej wiadomości w terminie do 1 września 2009 roku informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD - „Z Nami Warto" wniosków na:

Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- nabór  w okresie 14 - 28 wrzesień 2009 (nieaktualny) - prawdopodobny 1-14.10.2009

- limit  dostępnych środków  - 600 000 zł

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

- nabór  w okresie 14 - 29 wrzesień 2009 (nieaktualny) -prawdopodobny 1-15.10.2009

- limit dostępnych środków 150 000 zł

3. operacje,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw.  małych projektów

- nabór  w okresie  14 - 30 wrzesień 2009 (nieaktualny) - prawdopodobny 1-16.10.2009

- limit dostępnych środków 100 000 zł

 

Wnioski należy składać w biurze LGD - „Z Nami Warto" w Kołaczkowie,

62-306 Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 1 ( pałac Wł. Reymonta)

 

Wzory wniosków, instrukcje do wniosków, wykaz załączników i dokumentów niezbędnych do wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz  inne informacje dotyczące naboru dostępne są w dziale „Ogłoszenia" na stronie internetowej LGD - www.znamiwarto.pl

 

Dodatkowo informacji udzielają:

pracownik biura LGD -Ewa Jankowiak,  tel. 061 4385 018, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes LGD - Jerzy Mazurkiewicz, tel. 601 08 47 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Za kilka dni powinniśmy uzyskać potwierdzenie przyjęcia terminu ogłoszenia z Urzędu Marszałkowskiego i wtedy treść pisma zastąpimy "pewną informacją"  o naborze.

Jaka jest procedura wyboru operacji przyjęta przez naszą LGD?

Procedury wyboru operacji

1.      LGD  - „Z Nami Warto" zgłasza do UMWW gotowość do naboru wniosków.

2.      UMWW informuje o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy na projekty. Informacja dostępna  na stronach  internetowych  i  tablicach ogłoszeń UMWW i LGD, oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR,  zawiera:

- wskazanie miejsca składania wniosków  - biuro LGD;

- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na projekty;

-  kryteria wyboru projektów przez LGD, określone w LSR;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru  projektów przez LGD;

-  limit dostępnych środków.

-  termin składania wniosków  -   14 dni

-  rozpoczęcie naboru  wniosków - 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia.

3.   Wnioski składane są osobiście w biurze LGD.

Biuro  LGD potwierdza złożenie wniosku - data,  godzina,  pieczęć LGD i podpis osoby

odbierającej.

4. Rada LGD w terminie do  14 dni od dnia zakończenia naboru  dokonuje oceny projektów  i sporządza listę ocenionych  projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje  ją wnioskodawcom w terminie do 5 dni od dokonania oceny , informując ich na piśmie o::

- stwierdzeniu zgodności lub niezgodności projektu z LSR

-   liczbie uzyskanych punktów i  miejscu na liście ocenionych  projektów

- możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny w terminie 7 dni od  otrzymania informacji

5.  Rada rozpatruje  odwołania w terminie 4 dni od upływu terminu na złożenia odwołania.

Na tym  samym posiedzeniu przystępuje do wyboru projektów.

Podejmuje uchwałę  w  sprawie wyboru projektów.

Sporządza listy:

-    projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych

punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru tych  projektów,

-    projektów, które nie zostały wybrane - uwzględniając wyniki oceny projektów dokonanej na

skutek złożonych odwołań.

6.  Biuro LGD w terminie 7 dni od podjęcia uchwały Rady o wyborze projektów  :

1)  przekazuje zatwierdzone listy projektów,  oraz uchwały Rady  LGD w sprawie wyboru

projektów wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na projekty:

a)       z zakresu - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju

mikroprzedsiębiorstw do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

b)  z zakresu - odnowa i rozwój wsi oraz  małe projekty do Urzędu Marszałkowskiego

2) informuje na piśmie wnioskodawcę o:

a)   wybraniu projektu albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

b)   liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny projektów i miejscu na liście

projektów, które zostały wybrane

c)       w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków, LGD informując wnioskodawcę o wybraniu projektu, wskazuje również, czy projekt ten mieści się w ramach 120% limitu dostępnych środków.

W jaki sposób Rada stwierdza zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju ?

Rada przystępując do oceny wniosków w pierwszej kolejności musi stwierdzić, czy projekt jest zgodny z LSR, w tym celu każdy członek Rady musi odpowiedzieć na następujące pytania:

 

Czy wniosek jest zgodny przynajmniej z jednym celów ogólnych LSR ?

I:     Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja

II - Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców  oraz

przyczynianie się do  powstawania nowych miejsc pracy

 

Czy wniosek jest zgodny przynajmniej z jednym celem szczegółowym LSR?

I.1   Poprawa stanu bazy kulturalnej i obiektów zabytkowych,

I.2    Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej,

I.3   Wypromowanie walorów rekreacyjnych i turystycznych  obszaru,

II.1  Wzrost aktywności społecznej na obszarach wiejskich i  zwiększanie oferty

alternatywnych form spędzania  wolnego czasu ,

II.2  Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej w zakresie usług kulturalnych,  rekreacyjnych,

okołoturystycznych  i  zwiększenie ilości miejsc pracy  na obszarze LGD,

II.3  Wzrost dochodów gospodarstw rolnych przez podejmowanie

nierolniczej działalności gospodarczej

 

Czy wniosek odpowiada założonym w LSR przedsięwzięciom?

Rozwój i modernizacja infrastruktury społeczno-kulturowej   i rekreacyjnej oraz

rewitalizacja zabytków  na obszarze LGD,

Promocja obszaru LGD  i aktywnej formy wypoczynku ,

Wsparcie aktywności społecznej i budowanie zintegrowanej wspólnoty,

Podnoszenie aktywności gospodarczej mieszkańców i tworzenie  warunków

sprzyjających  rozwojowi przedsiębiorczości

Po stwierdzeniu, że wniosek jest zgodny z LSR Rada ocenia każdy z projektów wg ustalonych kryteriów, przyznając mu odpowiednią ilość punktów.

Kryteria punktowe opisane są przy każdym działaniu - razem z wzorami wniosków.

Początek strony