loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty.

Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Operacje,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw.  małych projektów

-  nabór  w okresie  14 - 29 październik 2009 

- limit dostępnych środków 100 000 zł

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na tzw. mały projekt

Poniższy edytowalny wniosek  zawiera wypełnioną przez LGD pierwszą stronę i jest najnowszą wersją przekazaną nam 1.10.2009 przez ARiMR

Wniosek małe projekty edytowalny z_29-09-2009__WoPP-1_413_MP_2.z.xls_

Wskazówka dla wypełniających arkusze Excela

W przypadku wstawiania kreski, nigdy nie używać strzałki do przechodzenia do następnej komórki, gdyż Excel rozumie to jako znak operacji matematycznej.
Po wstawianiu kreski, zamiast strzałki naciskamy TAB do przechodzenia do następnej komórki albo ENTER do zatwierdzenia.

Jeżeli mamy zamiar wypełnić wniosek ręcznie długopisem to możemy skorzystać z poniższej wersji

Wniosek_-_małe_projekty -  W-1_413_MP_2.z.pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Instrukcja_-_małe_projekty IW-1_413_MP_2.z.pdf

Jeżeli wnioskodawcą będzie osoba fizyczna, to osoba ta zobowiązana jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wzór_oświadczenia.doc

Kryteria dostępu na operacje,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw.  małych projektów

LGD - „Z Nami Warto"

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138 poz. 868 z 2008 r. i 71 poz. 613 z 2009)

Rozporządzenie_-_wdrażanie_LSR - _z__poprawkami_2009.doc

o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)  osobą fizyczną, która:

a)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)   jest pełnoletnia,

c)   ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju,  lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo

2)   osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze ( kościoły i związki wyznaniowe,  fundacje albo stowarzyszenia)

Co to są małe projekty ?

Są to operacje (projekty) wybrane przez lokalną grupę działania wybraną do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, które   nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

-  tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

-  odnowa i rozwój wsi;

ale  operacje te są zgodne ze strategią i pozwalają ją realizować, a w przypadku inwestycji będą realizowane na obszarze objętym tą strategią.

Całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych;

 

Kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD - „Z Nami Warto" mają na celu preferowanie operacji (projektów):

1) których czas realizacji jest krótszy niż rok (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność),

2 i 3) o mniejszym wnioskowanym poziomie dofinansowania  i kwocie mniejszej niż 10 tys. zł - co da szansę dofinansowania większej liczby operacji,

4) o jak największym zasięgu oddziaływania - w celu preferowania integracyjnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych adresowanych do mieszkańców całego obszaru LGD,

5) stwarzających szybką poprawę warunków przebywania i działania na terenie świetlic wiejskich,

6) polegających na organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych,

promujących lokalne tradycje, obrzędy i/ lub zwyczaje oraz promujących lokalną

twórczość wykorzystującą lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne lub

przyrodnicze

7 i 8) realizowanych przez osoby prawne lub fizyczne funkcjonujące na obszarze objętym LSR oraz aktywnie uczestniczące w procesie przygotowania i konsultowania LSR dla LGD - „ Z Nami Warto"

Rada będzie oceniała projekty wg poniższych kryteriów:

Kryteria oceny operacji  z małych projektów (LGD - Z Nami Warto)

Ilość punktów

1 Czas realizacji operacji

a) mniej niż rok

b) od 1 do 2 lat

c) powyżej 2 lat

 

3 pkt

2 pkt

0 pkt

2. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych

b) od 50 do 70 % kosztów kwalifikowalnych.

 

2 pkt

1 pkt

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) mniej niż 10 000  zł

b) od 10 000 zł do 20 000 zł

c) powyżej 20 000 zł

 

5 pkt

2 pkt

0 pkt

4. Operacja adresowana jest do mieszkańców:

a) wszystkich gmin tworzących obszar objęty LSR

b) od dwóch do czterech gmin

c) jednej gminy

 

5 pkt

2 pkt

1 pkt

 

O  5. Operacja dotyczy remontu lub wyposażenia świetlic wiejskich

 

7 pkt

6. Operacja zakłada: (maksymalnie 6 pkt)

a) organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej

b) promocję lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów

c) promocję lokalnej twórczości wykorzystującej lokalne dziedzictwo kulturowe,

historyczne lub przyrodnicze

 

 

2 pkt

2 pkt

2 pkt

 

7.Wnioskodawca jest członkiem LGD

2 pkt

8. Wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę na obszarze objętym

LSR  LGD - „Z Nami Warto"

2 pkt

SUMA PUNKTÓW

 


 

Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu na lata 2009-2015, który wynosi 100 000 złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 000 złotych, natomiast LGD preferuje operacje gdzie wnioskowana kwota jest mniejsza niż    10 000 zł

Refundacji podlega nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.

Koszty kawlifkowalne określone są w załączniku do w/ w rozporządzenia, a dodatkowo informujemy, że do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także:

-  wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby     przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Zakres pomocy możliwy do realizacji wg rozporządzenia MRiRW:
 1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
  a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
  b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
  a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
  b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
  c. kultywowanie języka regionalnego i gwary,
  d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
  a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
  a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  c. remont lub wyposażenie muzeów,
  d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
 7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do wypelniania wniosków i kompletowania załączników.

Bardzo ważne: przeczytać instrukcje wypełniania wniosków !!!

Początek strony