loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


 

LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

 

Działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- nabór  w okresie 14 - 29 październik 2009 r.

- limit  dostępnych środków  - 600 000 zł

Wzory wniosków:

Instrukcja_-_odnowa_IW-1_413_313_1.z_.pdf

Wniosek_z_Odnowy_Wsi_wersja_z_12.10.2009.xls (ten wniosek posiada wypełnioną I stronę dotyczącą LGD)

Wniosek z Odnowy Wsi wersja z 12.10.2009.xls (ten wniosek nie ma blokad - można poszerzyć zestawienie rzeczowo- finansowe ( nie ma wypełnionej I strony z danymi LGD, ale można korzystać z dwóch wersji )

Wskazówka dla wypełniających arkusze Excela

W przypadku wstawiania kreski, nigdy nie używać strzałki do przechodzenia do następnej komórki, gdyż Excel rozumie to jako znak operacji matematycznej.
Po wstawianiu kreski, zamiast strzałki naciskamy TAB do przechodzenia do następnej komórki albo ENTER do zatwierdzenia.

Odnowa i rozwój wsi - wspomagana przez LGD - „Z Nami Warto"

 

 

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz. U. nr 138 poz. 868 z 2008 r. i 71 poz. 613 z 2009) oraz w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (Dz.U. nr 38 i 156 z 2008 r) objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie -"Odnowa i Rozwój Wsi"_2008.38.220_z_popr.doc

pomoc jest przyznawana:

1)   gminie;

2)   instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na  podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, ale tylko na operacje:

5)   związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

12)  odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków

14)  zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji

15)  zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

16)  ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

4)    organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD - „Z Nami Warto" mają na celu preferowanie operacji:

1) których zaplanowany czas realizacji jest nie dłuższy niż 1 rok (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność)

2) realizowanych w jednej miejscowości - co da szansę realizacji stosunkowo dużych i

kompleksowych inwestycji w jednym miejscu, spowoduje wzrost zainteresowania mieszkańców aktywnym wypoczynkiem i rekreacją w miejscu zamieszkania lub jego bliskim sąsiedztwie oraz pobudzi inicjatywy i aktywność środowisk lokalnych,

3 i 4) o mniejszym wnioskowanym poziomie dofinansowania - co da szansę dofinansowania większej liczby operacji,

5) realizowanych w małych miejscowościach (pod względem liczby mieszkańców)  - w celu wsparcia potrzebnych inwestycji nie mających „siły przebicia", a wpływających na osiągnięcie celów LSR,

6) realizowanych w celu zagospodarowania  atrakcyjnych miejsc do rekreacji i wypoczynku (np. nad rzeką, rozlewiskiem lub stawem) oraz poprawy zagospodarowania (w tym na cele społeczne i rekreacyjne) wielu obiektów i przestrzeni publicznej,

7 i 8) realizowanych przez instytucje i organizacje funkcjonujące na obszarze objętym

LSR oraz aktywnie uczestniczące w procesie przygotowania i konsultowania LSR

LGD -„Z Nami Warto".

Rada będzie oceniała projekty wg niżej wypunktowanych kryteriów:

Kryteria oceny operacji  z Odnowy i Rozwoju Wsi

Ilość punktów

1. Czas realizacji operacji

a) mniej niż 1 rok

b) od 1 do 2 lat

c) powyżej 2 lat                                                                                                                              

 

3 pkt

2 pkt

0 pkt

 

2. Miejsce realizacji operacji:

a)    1 miejscowość

b)    2 - 3 miejscowości

c)       4 i więcej miejscowości

 

3 pkt

2 pkt

0 pkt

 

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a)  mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych

b)  od 50 do 70 % kosztów kwalifikowalnych.

 

2 pkt

1 pkt

 

4. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) mniej niż 100 tys. zł

 

2 pkt

 

5. Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej:

a) poniżej  500 mieszkańców                                                                                                         

b) od 500 do 1000 mieszkańców

c) powyżej 1000 mieszkańców

 

3 pkt

2 pkt

1 pkt

 

6. Operacja zakłada: (maksymalnie 6 pkt)

a)   zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne

b)   zagospodarowanie obiektów publicznych na cele społeczne

c)  zagospodarowanie zbiorników wodnych i/lub ich bezpośredniego otoczenia na cele rekreacyjne

 

2 pkt

2 pkt

2 pkt

 

7. Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze działania  LGD -„Z Nami Warto"

2 pkt

 

8. Wnioskodawca jest członkiem LGD -„Z Nami Warto"

2 pkt

 

SUMA PUNKTÓW

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25.000 zł i nie może być wyższa niż 500.000 zł, jednak LGD preferuje operacje gdzie wnioskowana kwota jest mniejsza niż 100 000 zł.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane (dla gmin i instytucji kultury VAT nie jest kosztem kwalifikowanym) poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów.

Przykład:

Koszty kwalifikowane operacji - netto 34 000 zł - 75% tych kosztów stanowi 25 500 zł i o maksymalnie taką kwotę może wystąpić wnioskodawca.

 

Na stronach 40 - 50 Lokalnej Strategii Rozwoju można uzyskać informacje jakie rodzaje operacji (projektów), w poszczególnych działaniach, przewidziane są do wsparcia finansowego.

 

 

 

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do wypelniania wniosków i kompletowania załączników.

Bardzo ważne: przeczytać instrukcje wypełniania wniosków !!!
Początek strony