loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"


Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

-  nabór  w okresie 16 -29 październik 2009

- limit dostępnych środków 150 000 zł

Wzory wniosków:

Poniższy wniosek edytowalny zawiera wypełnioną I stronę dotyczącą LGD

Wniosek - różnicowanie - edytowalny  W-1_41_413_311_.xls

Wskazówka dla wypełniających arkusze Excela

W przypadku wstawiania kreski, nigdy nie używać strzałki do przechodzenia do następnej komórki, gdyż Excel rozumie to jako znak operacji matematycznej.
Po wstawianiu kreski, zamiast strzałki naciskamy TAB do przechodzenia do następnej komórki albo ENTER do zatwierdzenia.

Wniosek_różnicowanie___W-1_4.1_413_311.pdf

Instrukcja_wniosku_różnicowanie__IW_1_4.1_413_311_ostat.pdf

Ekonomiczny plan operacji aktywny  W-1.1_4.1_413_311.xls

Ekonomiczny plan operacji__W-1.1_4.1_413_311.pdf

Instrukcja_EPO_rn_IW_1.1_4.1_413_311.pdf

Oświadczenie_de_minimis_aktywne_W-1.2_4.1_413_311.xls

Oświadczenie_de_minimis_W-1.2_4.1_413_311.pdf

Oświadczenie_właściciela_aktywne__W-1.3_4.1_413_311.xls

Oświadczenie_właściciela_W-1.3_4.1_413_311.pdf

Uwaga !   We wniosku i EPO wymagane jest podanie numeru podejmowanej lub prowadzonej pozarolniczej działalności . Rodzaje działalności znajdują się w ZAŁĄCZNIKU  nr 2 -WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC, w rozporządzeniu, które można pobrać poniżej:

Rozporządzenie MRiRW :Różnicowanie_w_kierunku_działalnoci_nierolniczej.doc


Kryteria dostępu na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  - LGD - „Z Nami Warto"

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz. U. nr 138 poz. 868 z 2008 r. i 71 poz. 613 z 2009) oraz w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Dz.U. nr 200 poz. 1442  z 2007 r. i Dz. U. nr 85 poz. 519 z 2008 r.) objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

o pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

1)   który:

a)  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)  jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

c)  ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

-  gminy wiejskiej lub

-  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

-  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d)  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005  lub przepisów odrębnych,

e)  nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem",

f)  jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g)  nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

2)   jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

 

Kryteria wyboru operacji ustalone przez LGD - „Z Nami Warto" mają na celu preferowanie operacji:

1) których zaplanowany czas realizacji (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność) jest krótki i nie przekracza 1 roku

2) realizowanych przez osoby młode - co umożliwi wzrost zainteresowania - wśród szczególnie młodych rolników - pozarolniczą działalnością gospodarczą,

3,4) realizowane w gospodarstwach rolnych, o obszarze mniejszym niż średnia wojewódzka, w których nie jest prowadzona działalność pozarolnicza, a dochody z rolnictwa są niewystarczające na prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa,

5) o mniejszym wnioskowanym poziomie dofinansowania - co da szansę dofinansowania większej liczby operacji,

6. realizowanych w celu ograniczenia słabych strony obszaru, jakimi są niedostateczna

baza noclegowa i gastronomiczna oraz mała ilość świadczonych usług, szczególnie sezonowych oraz wykorzystujących lokalne zasoby

7. realizowanych przez osoby i gospodarstwa rolne z obszaru objętego LSR oraz

aktywnie uczestniczące w procesie przygotowania i konsultowania LSR LGD - „Z Nami Warto"

Rada będzie oceniała projekty wg poniższych kryteriów:

Lokalne kryteria oceny operacji

Ilość punktów

1. Czas realizacji operacji

a) mniej niż rok

b) od roku do 2 lat

c) powyżej 2 lat

 

3 pkt

2 pkt

0 pkt

2. Wiek wnioskodawcy

a) do 30 lat

b) od 30 do 50 lat

c)  powyżej 50 lat

 

3 pkt

2 pkt

1 pkt

3. Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca wynosi:

a) mniej niż 15 ha

b) od 15 do 30 ha

c) więcej niż 30 ha

 

 

3 pkt

1 pkt

0 pkt

4. Wnioskodawca nie prowadzi działalności pozarolniczej

 

2 pkt

5. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) mniej niż 25 tys. zł ł

b) od 25 tys. zł do 50 tys. zł

c) powyżej 50 tys. zł

 

2 pkt

1 pkt

0 pkt

6.  Operacja zakłada: (maksymalnie 9 pkt)

a) utworzenie lub zwiększenie bazy noclegowej

b) utworzenie lub zwiększenie bazy gastronomicznej

c) wykorzystanie zasobów lokalnych: przyrodniczych lub kulturowych

d) świadczenie usług na terenie LGD, np.: związanych z turystyką i rekreacją

e) wykorzystanie lokalnych surowców, w tym produktów rolnych i leśnych

 

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

1 pkt

7. Wnioskodawca jest członkiem LGD -„Z Nami Warto"

2 pkt

 

SUMA PUNKTÓW

 

 

 

 

Wysokość pomocy zgodnie z w/w rozporządzeniem może wynosić  maksymalnie 100 tys. złotych na jednego beneficjenta. LGD preferuje projekty z wnioskowaną pomocą poniżej 50 000 zł

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomoc nie obejmuje w szczególności:

1)   podatku od towarów i usług (VAT);

2)   zakupu rzeczy używanych.

 

Zakres możliwych projektów określony jest w w/w rozporządzeniu.

Na stronach 40 - 50 Lokalnej Strategii Rozwoju można uzyskać informacje jakie rodzaje operacji (projektów), w poszczególnych działaniach, preferowane są do wsparcia finansowego.

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do wypelniania wniosków i kompletowania załączników.

Bardzo ważne: przeczytać instrukcje wypełniania wniosków !!!


Początek strony