loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


IMG 0228W dniu 25.04.2023 r. na XVII posiedzeniu Rada LGD „Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Informujemy,  że Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, od oceny i wyboru Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wynikach wyboru operacji złożonych w naborze nr 22/2023. Protest należy złożyć na udostępnionym poniżej formularzu. 

Lista_ocenionych_operacji_zgodnych_z_ogłoszeniem_i_LSR

Lista operacji wybranych

Wzór protestu

Protokół z XVII Posiedzenia Rady 

Początek strony