loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W dniach od 2 do 5 sierpnia 2022 r. LGD „Z Nami Warto” przeprowadziło 7 spotkań z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu każdej naszej gminy.

W spotkaniach dominowały dwa tematy:

  1. Konsultacja założeń do nowej strategii rozwoju opracowywanej przez LGD „Z Nami Warto”
    ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji jej przez nasze KGW. W związku z tym uczestniczki spotkań wypełniły ankiety i arkusze pomysłów.
  2. Realizacja planowanego projektu współpracy dotyczącego dziedzictwa kulinarnego z wykorzystaniem doświadczeń wielopokoleniowych. Określiliśmy potrzeby Kobiet z KGW i poznaliśmy ich pomysły oraz oferty samych Kół.


Podsumowując, mamy nadzieję, że nowy okres programowania pozwoli wykorzystać duży potencjał, zaangażowanie i doświadczenie Kół Gospodyń Wiejskich.

Początek strony