loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


IMG 9264W dniu 04.04.2022 r. na XVI posiedzeniu Rada LGD „Z Nami Warto” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Informujemy że, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, od oceny i wyboru Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wynikach wyboru operacji złożonych w naborze nr 21/2022. Protest należy złożyć na udostępnionym poniżej formularzu.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lista operacji wybranych
Protokół XVI Posiedzenie Rady
Załącznik nr 1 do protokołu z XVI posiedzenia Rady
Załącznik nr 2 do protokołu z XVI posiedzenia Rady

Wzór protestu

Początek strony